SPADEPOKER>POKER NEWS> Zásady ochrany osobných údajov…

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Podmienky spracovania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky SPADEPOKER.TV (https://www.spadepoker.tv)

V prípade, že ste naším partnerom, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Správca webovej stránky SPADEPOKER.TV (https://www.spadepoker.tv)

Spade Group s.r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava, IČO: 46286250 (ďalej len "prevádzkovateľ") spracováva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.19 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Zákon")

Prevádzkujeme webovú stránku www.spadepoker.tv. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním môžu pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať mailom na spadepokertv@gmail.com, alebo priamo z webu www.spadepoker.tv v záložke "Napíš nám".

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu.
 • Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupov do turnajov, informácií o našich aktivitách).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste našimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, to, na čo v maile klikáte a čo najčastejšie otvárate, môžeme využívať na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Vaše osobné údaje môžeme využívať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu na uchovanie a spracovávanie vašich osobných údajov.

Ak našim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielame iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maily.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúca ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Na re-marketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov na webe.
 • Fotografická, video a audio dokumentácie - napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou alebo našich partnerov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacieho obdobia, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo pokiaľ sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Websupport s.r.o, Staré Grunty 202/12, 841 04 Karlova Ves
 • Instagram Inc, 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States

Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie našich služieb budú v budúcnosti využité ďalšie aplikácie alebo spracovatelia. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: spadepokertv@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za zastarané alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať, alebo ak vyslovíte námietky proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. Odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenosnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme k tomu aspoň 20 dní.

Právo na výmaz. Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Pre zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že sa s vašimi údajmi nezaobchádza v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenia okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Články, produkty alebo služby vám posielame, ak ste nás zákazník alebo partner na základe oprávneného záujmu. Posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch je možné ukončiť odber emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom emaily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

V Bratislave, dňa 24.5.2018, Erik Kruntorád